èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

La llei sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

 

La llei sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic a Espanya LSSICE (Llei 34/2002, de 11 de juliol). Des que va entrar en vigor l'octubre de 2003, els responsables de llocs web de comerç electrònic han de complir amb una sèrie de requeriments específics.
 
 1. Aquesta llei obliga els "prestadors de serveis de la societat de la informació". Per prestador de serveis s'entén a tots aquells, tant empreses com particulars, que realitzen algun servei per Internet a petició de l'usuari, inclosos els serveis no remunerats però que suposin caràcter econòmic per a l'empresa o particular que els exerceix. Per exemple, són prestadors de serveis les empreses que disposen d'un web amb un catàleg de productes encara que no venguin per Internet. També ho són les webs personals que mostren banners publicitaris.
 2. Informació obligatòria a la teva web: Mostra, de manera permanent i gratuïta, informació general sobre la seva empresa i sobre els productes i serveis que s'ofereixen i les condicions dels mateixos. Les dades que es publicaran són els següents:
  1. Nom o denominació social (nom i cognoms en cas d'empresari autònom)
  2. Domicili social de l'empresa, direcció de la residència en cas de professionals. Si no n'hi ha la direcció d'algun dels establiments permanents a Espanya. (Adreça particular en cas d'empresari autònom)
  3. Adreça de correu electrònic.
  4. Número d'identificació fiscal.
  5. Les dades d'inscripció en el Registre Mercantil o professional corresponent segons es tracti d'una empresa o un professional (els autònoms no titulats no han de realitzar cap registre).
  6. Si es tracta de prestadors de serveis que realitzen activitats necessitades d'autorització administrativa prèvia, han d'informar de les dades relatives a aquesta autorització i han d'identificar l'òrgan administratiu de la seva supervisió.
  7. Si l'activitat del prestador de serveis consisteix en l'exercici d'una activitat de les anomenades reglades, han d'incloure les dades del Col · legi professional, títol acadèmic o professional i entitat que expedeix o homologats aquesta titulació, així com les normes professionals aplicables a l'exercici d'aquesta professió i la manera com puguin conèixer aquestes normes.
  8. Els codis de conducta als quals està adherit i la forma de consultar-los electrònicament.
 3. La LSSICE també estableix:
  1. La prohibició expressa d'enviament de correus electrònics publicitaris no sol · licitats o expressament consentits
  2. El deure d'inscriure els dominis d'Internet en els registres públics.
  3. L'obligació d'incloure, a la pàgina web, informació genèrica per facilitar el contacte dels usuaris i les administracions públiques amb el prestador del servei.
  4. El deure de facilitar al client, informació referent al procés de contractació electrònica, en els instants anterior i posterior a la celebració del contracte.
  5. Inscripció Registral, supòsits que estableix la llei LSSI-CE:
   1. En el cas de ser Prestador de Serveis de la Societat de la Informació, hauràs informar el Registre Mercantil en què es trobi inscrit o aquell altre registre públic en el qual estigués registrat per obtenir personalitat jurídica a efectes de publicitat, de les adreces d'Internet que utilitzin per prestar els serveis de la informació o almenys de la direcció principal (domini) en un termini màxim de 30 dies des del registre del domini.
   2. Queden exempts de l'obligació de registre dels prestadors de serveis de la societat de la informació, autònoms no titulats, particulars que tinguin pàgines web i altres entitats que no necessiten inscripció en cap registre per exercir les seves activitats comercials o d'altra índole, encara que desenvolupin activitats econòmiques a través d'Internet.