èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Estic interessat

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de la nostra política de protecció de dades.

Consultoria en estratègia digital

METODOLOGIA

Com dissenyem la teva Planificació estratègica per a la comunicació digital :

 1. Anàlisi de la situació.  On estem?
 2. Definició d’objectius.  On volem anar?
 3. Estratègia. Proposta de Accions.  Com hi arribarem?
 4. Implementació de la estratègia.  Desenvolupament accions .  Som’hi !
 5. Control. Avaluació resultats.  Podem millorar?

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

L’anàlisi és un procés que consisteix a relacionar a l’empresa amb el seu entorn. ÉS UNA EINA DE DIAGNÒSTIC, ANÀLISI, REFLEXIÓ PER A LA  PRESA DE DECISIONS.  Ens ajuda a identificar les fortaleses i debilitats de l’empresa, així com les oportunitats i amenaces que ens permeten adequar-nos als canvis i a les demandes que ens imposa l’entorn.

Aquest anàlisi inicial respon a la pregunta clau: On estem ?.  Fer una anàlisi de la situació que ajuda a determinar la posició que ocupem. AQUESTA ANÀLISI ÉS LA BASE SOBRE LA QUAL ES DISSENYARÀ L’ESTRATÈGIA.

Anàlisi intern

L’anàlisi de la empresa ens proporciona una informació vital per a la estratègia de marketing. Totes les empreses, emeten contínuament missatges al seu voltant. La identitat corporativa d’una empresa o marca es defineix com un conjunt d’atributs i valors que tota empresa, posseeix: la seva personalitat, la seva raó de ser, el seu comportament, el seu esperit o ànima... la cultura de l’empresa.

Aquest anàlisi te com a objectiu:

 • Identificar i entendre la cultura de l’empresa.
 • Conèixer la seva estratègia i posicionament actual.
 • Determinar quines són les seves fortaleses o debilitats.
 • Conèixer la capacitat i recursos de que disposa.

Per aquest anàlisi es imprescindible la següent informació :

 1. Identitat : Missió, valors Objectius estratègics, proposta de valor.
 2. Activitat : Cartera de Productes/Serveis i/o àrees de negoci.

 

Anàlisi extern

Suposa bàsicament l’anàlisi de la competència i del mercat.

Competència

La competència està integrada per les empreses que actuen en el mateix mercat i per un mateix grup de clients quan realitzen la mateixa funció dintre amb independència de la tecnologia emprada per a això.

El nostre competidor no és aquell que fabrica un producte genèric com el nostre, sinó aquell que satisfà les mateixes necessitats que nosaltres pel que fa al mateix públic objectiu o consumidor, per exemple, del cinema poden ser competència els parcs temàtics, ja que ambdós estan enclavats dintre de l’oci.

L’objectiu de l’anàlisi de la competència és:

 • Localitzar i identificar els competidors.
 • Descobrir quina és la seva proposta de valor i públic objectiu al que s’adrecen.
 • Analitzar la seva estratègia de comunicació online (paraules clau, posicionament en cercadors, reputació digital).

Mercat

Ja que els beneficis de l’empresa deriven de les vendes, i aquestes depenen completament del nombre de compradors, és fonamental conèixer el mercat objectiu; saber a qui va dirigit el producte i com satisfer les seves necessitats.

L’anàlisi del mercat és un procés pel qual es busca:

 • Identificar diferents grups de possibles compradors quant als seus gustos i preferències o segments de mercat.
 • Conèixer i comprendre les necessitats i desitjos actuals i futurs dels clients.
 • Valorar el potencial i interès d’aquests segments.

 

Anàlisi de l’actual presència a Internet

Es tracta de un diagnòstic del punt de partida o nivell de presència i posicionament de la empresa i/o la marca a Internet abans de la definició i/o implantació de la estratègia.

Aquets anàlisi te com a objectiu:

 • Determinar si la marca/empresa te presència al web i en quina mesura.
 • Quin és la seva estratègia i posicionament actual.
 • Determinar quines són les fortaleses o debilitats en la seva difusió a Internet.

Aquest anàlisi es fa sobre la base de les accions de comunicació online existents (bàsicament el lloc web actual). Inclou :

 1. Anàlisi de Paraules clau: per determinar-ne el nivell de “atractivitat” i idoneïtat.
 2. Anàlisi SEO: per detectar el nivell de optimització del web cita per al seu posicionament per als cercadors.
 3. Anàlisi de la “reputació digital” de la marca/empresa a Internet.

 

Anàlisi de Paraules clau (Keywords).

Anàlisi Paraules Clau per determinar-ne el nivell de “atractivitat”, en funció dels següents paràmetres:

 1. Concordança : determina el nivell de relació amb el negoci i o activitat.
 2. Popularitat : freqüència en la que s’utilitzen per a fer cerques per part dels usuaris.
 3. Competència : nivell de competència o rivalitat existent per a la paraula clau.
 4. Conversió : consisteix en avaluar com de directa és la relació entre una paraula clau i els nostres productes o serveis i, SOBRETOT, quin és el nivell de probabilitat de conversió d’una visita al web en un client que ens ofereix una paraula clau.

 

Anàlisi SEO

L’anàlisi SEO te com a objectiu detectar el nivell de optimització del web site per al seu posicionament per als cercadors. Inclou l’anàlisi dels següents paràmetres:

 1. Indexabilitat : l’objectiu es detectar possibles problemes de navegabilitat que poden trobar els robots rastrejadors dels cercadors per navegar per la totalitat de les pagines i rastrejar els continguts d’un lloc web.
 2. Rellevància : La finalitat és avaluar el nivell de concordança entre el terme de cerca escrit per els usuaris en els cercadors i les paraules clau presents en els continguts i en el codi de la pàgina web i el nivell de freqüència, densitat i prominència (importància dintre del codi d’una pagina web) d'una paraula clau "X" dins d’uns pagina web.
 3. Popularitat : La popularitat web es defineix com la quantitat d’enllaços externs de qualitat que apunten cap el nostre web de forma eficient. L’anàlisi de popularitat te com a objectiu avaluar el nombre de enllaços entrants i la qualitat i la idoneïtat dels mateixos.

 

Anàlisi de la reputació digital

La monitorització de la reputació digital permet la identificació a Internet de comentaris o “conversacions” que mencionen la marca/empresa de forma específica de forma positiva o negativa. L’objectiu és aprofitar la oportunitat “d’escoltar” a l’entorn amb el que te relació la marca/empresa per :

 • Millorar els propis productes o serveis, processos, atenció al client, etc.
 • Descobrir noves o no declarades necessitats de clients/consumidors.
 • Assolir un posicionament més sòlid i “transparent”

 

Cerca de oportunitats a Internet (Mapejat)

Identificació a Internet d’espais de interès associats als valors de la marca/empresa, a través dels quals es pot capitalitzar, guiar i administrar la comunicació del missatge (de forma participativa en un context 2.0)

 

DEFINICIÓ D’OBJECTIUS

Els objectius constitueixen un punt central en l’elaboració del pla de màrqueting, ja que tot el que els precedeix condueix a l’establiment dels mateixos i tot el que els segueix condueix a l’assoliment d’ells. Els objectius en principi determinen numèricament on volem arribar i de quina forma; aquests a més han d’estar d’acord amb el pla estratègic general.

Un objectiu representa també la solució desitjada d’un problema de mercat o l’explotació d’una oportunitat detectada en la fase d’anàlisi.

Característiques que han de tenir dels objectius :

 • Viables : És a dir, que es puguin assolir i que estiguin formulats des d’una òptica pràctica i realista.
 • Concrets i precisos : Perfectament definibles sense equivocs. Per exemple: Captació (Obtenir visites, Incrementar el nombre de contactes, etc), Conversió (convertir visites en clients), Fidelització (de clients, d'usuaris), etc.
 • Mesurables : S’han de poder definir criteris de control per al seguiment, per avaluar-ne el rendiment (KPI - Key Performance Indicators). Per exemple: nombre de visites, nombre descàrregues de determinats documents, leads, subscripcions, nombre de fans, nombre seguidors, etc

 

ESTRATÈGIA. PROPOSTA DE ACCIONS

Estratègia

La e-estratègia s’elabora tenint en compte els avantatges competitius de l'empresa i les oportunitats del mercat enfront de la competència, per a obtenir els màxims resultats amb la major rendibilitat dels recursos.

La estratègia és el full de ruta que disposa l’empresa per a arribar a els objectius previstos; quan s’elabora les accions han de quedar ben definides de cara al seu posicionament avantatjós en el mercat.

Així mateix, s’ha de ser conscient que tota estratègia ha de ser formulada sobre la base de l’anàlisi que es realitzi dels punts forts i febles, oportunitats i amenaces que existeixin en el mercat, així com dels factors interns i externs que intervenen i sempre d’acord amb les directrius corporatives de l’empresa.

El procés a seguir per a determinar la estratègia es basa en :

 • La definició del públic objectiu (target) al que es desitgi arribar.
 • El plantejament general i objectius específics definits.
 • El pressupost de que es pugui disposar.

No podem obtenir sempre els mateixos resultats amb la mateixa estratègia, ja que depèn de molts factors. Per això, encara que l’estratègia que establim estigui correctament definida, no podem tenir una garantia d'èxit. Els seus efectes es veuran a mig/llarg termini.

 

Proposta d’accions (Pla d'acció).

Si es desitja ser conseqüent amb les estratègies seleccionades, s’han de definir les accions per a aconseguir els objectius proposats. Qualsevol objectiu es pot arribar de l’aplicació de diferents supòsits estratègics i cadascun d’ells exigeix l’aplicació d’una sèrie de accions.

Cadascuna de les accions ha de comptar amb els seus propis objectius i indicadors de rendiment.

 

IMPLEMENTACIÓ DE LA ESTRATÈGIA.

Desenvolupament accions.

El pla d’acció s’ha de posar en pràctica per a poder aconseguir els efectes de l’estratègia. Això implica el disposar dels recursos necessaris per dur-la a terme.

L’objectiu de l’anàlisi és el punt de partida, l’estratègia (o estratègies) seleccionades són el camí a seguir per a poder arribar a l’objectiu u objectius establerts, i les accions són els passos que fer per a recórrer el camí.

Per al desenvolupament de les accions, s'han de determinar els recursos necessaris per a portar-les a terme, assenyalant el grau de responsabilitat de cada persona que participa en la seva realització, com les tasques concretes que cadascuna d'elles ha de realitzar, coordinant totes elles i integrant-les en una acció comuna.

PODEM MILLORAR?  CONTROL. AVALUACIÓ RESULTATS

A través d'aquest control es pretén avaluar-ne els resultats i detectar les possibles millores i desviacions per a poder aplicar solucions i mesures correctores de forma immediata.

Aquest seguiment (mensual) es fa a través de les estadístiques que ens proporcionin les plataformes seleccionades pel seguiment de les accions que es portin a terme (Google Analytics, Flurry Analytics (apps), Facebook Insights, etc.).

Accions:

 • Anàlisi de les dades de navegació dels usuaris del lloc web.
 • Informes mensuals amb interpretació de dades de Google Analytics.
 • Propostes de millora i optimitzacions.
 • Implementació de les mesures correctores.