èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Com afrontar una estratègia de SEO internacional amb èxit

SEO internacional

SEO Internacional, 4 aspectes clau a tenir en compte

La situació de crisi actual i la reducció dels mercats tradicionals fa necessari obrir nous canals, buscar noves oportunitats, cercar mercats a altres països. La “internacionalització digital” davant d’aquest escenari és una alternativa interesant.

A internet és més fàcil obtenir informació, mesurar. És un mitjà de abast mundial que permet mesurar el retorn de la inversió (ROI) d’una forma més fàcil i directe que en d’altres. Les inversions inicials necessàries poden ser comparativament menors que en el món offline

Un bon plantejament estratègic, ens pot permetre analitzar el potencial de nous mercats, satisfer una demanda no esgotada en altres països o dispersa en petits nitxos de mercat inaccessibles a través de intermediaris.

En aquest procés de Internacionalització digital, per definir una estratègia de SEO internacional, han 4 aspectes clau a tenir en compte:

1. Comportament dels usuaris a altres països
2. Traducció i/o adaptació dels continguts
3. L’Arquitectura dels llocs web per als mercats internacionals
4. La geolocalització dels continguts
 

 

1. Comportament dels usuaris a altres països

Cal identificar i conèixer algunes aspectes importants del comportament dels usuaris dels països als que volen adreçar-nos, ja que poden condicionar la nostra estratègia.

D'entre tots els cercadors, Google és més emprat a la majoria de països però no a tots. Cal saber quins són els cercadors més emprats a cada país objectiu. Per exemple, a Rússia el cercador més popular és Yandex; a Xina Baidu; a Japó Yahoo encara conserva un nombre important d’usuaris fidels; a la república txeca Seznam, és força important, etc.

Hi ha altres aspectes rellevants a tenir en compte: la forma d’accés a la xarxa,  hi ha limitacions d’amplada de banda?, és rellevant l’accés des de dispositius mòbils? quin són els agregadors, xarxes socials i altres llocs 2.0 més rellevants i  de major ús. És imprescindible, per a fer un plantejament riguròs, disposar d’aquesta informació, però no són les úniques qüestions que cal tenir en compte...

2. Traducció i/o adaptació dels continguts. Què hem de fer, traduir o aconseguir resultats?

Si, d’acord, a aquestes alçades ja sabem que el contingut és el més important, però alhora d’afrontar una estratègia de posicionament internacional aquest aspecte és especialment delicat.

Avui la tecnologia ens permet fer traduccions automàtiques, fins hi tot a internet hi ha sistemes de traducció automàtica, que es poden integrar al lloc web. La qualitat d’aquestes traduccions, tot i que a millorat molt, no és encara suficient i no te en compte algunes particularitats importants.

 A la qualitat de la traducció professional s’hi poden afegir altres qualitats com la persuasió o el tò sugerent dels textos comercials. Caldria però que aquests també adaptessin la seva argumentació de venda al país i a les característiques del públic objectiu.

Si a la traducció professional hi afegim l’adaptació al context sociocultural del país al que s’adreça i en especial al perfil de clients objectiu, estem parlant de “localitzar” els continguts. Un exemple força clarificador: a Espanya quan parlem de  “currar” ens referim a treballar, en canvi a Argentina significa “estafar”.

La fórmula òptima és la localització dels continguts optimitzada per a SEO. Comporta la traducció i adaptació als localismes amb la intenció d’obtenir el millor posicionament possible en els cercadors. Per tant cal fer-ne un anàlisi i selecció prèvia de les paraules clau que respongui als termes emprats en el àmbit en el que ens adrecem.

3. L’Arquitectura dels llocs web per als mercats internacionals

A l’hora de definir la estructura del lloc web per a la internacionalització s’han de fer algunes reflexions prèvies: Què passa amb la confiança i reputació que havíem pogut construir al voltant del nostre lloc web principal? ¿S'ha de partir de zero en llançar una nova pàgina web en un nou mercat? És millor tenir un lloc web en cada un dels mercats que ens interessa, o un sol nom de domini que abasta a tots els mercats que volem tocar?

En termes generals, una estratègia de SEO internacional es pot dur a terme en una d'aquestes arquitectures:

1. Subcarpetes per idioma, sota un sol nom de domini domini (elseulloc.com/es; elseulloc.com/fr)  i redireccions 301 des de dominis territorials.

El concepte darrere d'aquesta estratègia és que, encara que no sigui la política més efectiva, la força del lloc web ve a compensar-ho. Els inconvenients d'aquesta estratègia: No permet la geolocalització del nom de domini per idioma, el que pot dificultar la indexació a cada país.

2. Subcarpetes per idioma, sota un sol nom de domini i dominis territorials amb microsites. Cal desenvolupar microsites o versions reduïdes del seu lloc web per a cada domini territorial.

Per una banda exigeixen un nivell d’esforç a vegades superior que el de crear un lloc web sencer i nivell de resultat es inferior, i per l’altra el manteniment d’aquets microsites és complexe i car.

3. Sub-domini per idioma (es.elseulloc.com; fr.elseulloc.com; es.elseulloc.com ...), llocs web independents

Cada sub-domini ha d'estar indexat de manera independent, el que genera un treball idèntic al crear dominis territorials sense els seus avantatges pel que fa al posicionament

4. Nom de domini diferent per cada idioma i/o país, llocs web independents. Permet tenir una presència més important en cadascun dels països als quals ens estem adreçant.

Podem treballar amb més autonomia a nivell local, ser més àgils i flexibles, per poder tenir més capacitat de reacció i adaptar-nos a les necessitats que vagin sorgint. Es pot crear un contingut únic per a cada lloc, d'aquesta manera, el lloc web s'adapta millor a les tendències, peculiaritats regionals, localismes, etc

Els cercadors prefereixen aquesta estratègia, la qual cosa repercuteix de forma positiva, en el rànquing del seu lloc.

4. La geolocalització dels continguts

Com ja es sabut els cercadors tendeixen a afavorir els continguts locals en els seus resultats. Per tant si volem aspirar a ocupar els primers llocs en  els resultats dels cercadors cal plantejar-se diferents opcions o tècniques per a la geolocalització dels continguts.

Xarxa de Distribució de Contingut: diferents servidors amb còpies locals. És bàsicament un conjunt de servidors en diferents punts d'una xarxa que contenen còpies locals de certs continguts (vídeos, imatges, música, documents, etc.) que estan emmagatzemats en altres servidors generalment allunyats geogràficament, de manera que sigui possible servir aquests continguts de manera eficient.

Geo-localització del hosting: es tracta de localitzar el hosting físicament, és a dir, ubicar-lo al país desitjat. És però interessant saber que hi ha proveedors de hosting que tenen repartits els datacenter en varis països i et permeten escollir on vols cada pla de hosting.

Geolocalització dels continguts mitjançant Proxy-catxé. Un proxy, en una xarxa informàtica, és un programa o dispositiu que realitza una acció en representació d'un altre. Aquesta situació estratègica de punt intermedi sol ser aprofitada per suportar diferents funcionalitats: control d'accés, registre del trànsit, prohibir cert tipus de tràfic, etc. Entre aquestes es pot aprofitar també, per a geolocalitzar continguts que realment estan ubicats en d’altres països.

Per exemple, una petició d’un usuari a Italià per a una consulta feta a una web geolocalitzada al seu país, a través del Proxy, l’estaria fent en realitat a un hosting ubicat als EUA. El navegador del usuari italià llavors no sabrà que la resposta a la petició va procedir originalment d’aquest hosting

Alhora el servei de caché permet incrementar la velocitat d'accés a Internet en mantenir una còpia local de les pàgines més consultades pels usuaris, evitant les connexions directes amb els servidors remots. S'eviten transferències innecessàries i amb això s'augmenta la velocitat en la càrrega de les pàgines, ja que no cal demanar una pàgina quan ja estigui emmagatzemada a la memòria cau (perquè un altre l'havia demanat abans).

Internet és una oportunitat!

Vols fer front a la situació de crisi actual? Vols buscar alternatives als mercats tradicionals? Vols obrir nous canals? Buscar noves oportunitats? Cercar mercats a altres països?

Si creus que internet és una oportunitat que cal aprofitar, ha arribat el moment de buscar noves possibilitats més enllà de les nostres fronteres. Per on comencem?

SEO internacional

 

Afegeix un nou comentari

Imatge CAPTCHA
Introduïu els caràcters que es mostren a la imatge.